1. طراحی و اجرای بام سبز  شیب دار کتابخانه  به مساحت 1800 متر مربع
  2. طراحی و اجرای سیستم آبیاری تحت فشار به مساحت 1800 متر مربع
  3. نگهداری از بام سبز شیب دار به مدت 1 سال از آبان ماه 96
  4. بهرمندی از کارشناسان متخصص،  تشخیص و حذف آفات و بیماری ها، کود دهی ، مبارزه و حذف علف های سبز، کنترل سیستم آبیاری و رفع عیوب احتمالی و هرس ( چمن زنی ) بام ها بر اساس نیاز بام ها

پروژه دانشگاه علامه طباطبایی واقع در میدان المپیک
شروع قرارداد : سال 96
نام کارفرما : دانشگاه علامه طباطبایی –  شرکت ساتراپ
مشاور : شرکت شمسه