1. تامین بیش از 80 هزار گیاه بیرونی جهت کاشت دیواره سبز با تنوع بیش از 120 گونه گیاهی
  2. مشاوره و همکاری با شرکت کارینگتون جهت تکمیل و نگهداری از دیواره سبز
  3. این قرارداد با همکاری شرکت دفینه سبز انجام شده است
  4. قرارداد تامین گیاهان داخلی به تعداد پیش بینی شده 40 هزار گیاه با تنوع بیش از 60 گونه گیاهی

پروژه اطلس مال واقع در نیاوران
شروع قرارداد : اردیبهشت 97
نام کارفرما : شرکت باغ فردوس ایرانیان