1. طراحی و اجرای لایه های زهکش بام سبز و محوطه به مساحت تقریبی 2000 متر مربع
  2. طراحی و اجرای لایه های زهکش تندیس های  سرو محوطه استخر
  3. طراحی و اجرای سیستم آبیاری تحت فشار هوشمند بام سبز و محوطه استخر با استفاده از سیستم آبیاری زیر سطحی
  4. طراحی و اجرای سیستم آبیاری تحت فشار تندیس های سرو محوطه استخر

پروژه ویلا باغ واقع در عظیمیه کرج
شروع قرارداد : سال 96
نام کارفرما : شرکت دفینه سبز پارس جناب آقای محسنی- جناب آقای انصاری