1. جابجایی 10 اصله درخت و ایجاد مساحت 200 متر مربع برای چمن کاری
  2. اجرای چمن رول به مساحت 200 متر مربع
  3. مبارزه و حذف آفات گیاهی محوطه
  4. محلول پاشی سموم و کود های تقویتی
  5. نگهداری به مدت 2 هفته جهت مدیریت آبیاری و بازدید کارشناسان مربوطه

پروژه الهیه واقع در خیابان پارسا
شروع قرارداد : اردیبهشت 97
نام کارفرما : جناب آقای فراستی