پروژه فرشته واقع در خیابان شریفی منش
شروع قرارداد : شهریور ماه 96
نام کارفرما  : طراحی دفتر فرشته