طراحی محوطه خانه ویلای توسط شرکت پاگرا به مساحت

پروژه ویلای شخصی واقع در شهرک غرب
شروع قرارداد : سال  96
نام کارفرما : جناب آقای زندی