1. طراحی بام سبز به مساحت تقریبی 300 متر مربع که توسط شرکت پاگرا انجام شد.
  2. مشاوره و نظارت بر اجرای ایزولاسیون و شیب بندی ها و مسیر های دسترسی
  3. مشاوره و نظارت بر اجرای ساخت آبنما آبشار و سکوی نشیمن
  4. مشاوره و نظارت بر اجرای نورپردازی محوطه بام سبز
  5. مشاوره و نظارت بر اجرای زهکشی و ایجاد بستر خاک
  6. مشاوره و نظارت بر اجرای سیستم آبیاری اتوماتیک

پروژه بام سبز واقع در خیابان گیشا
شروع قرارداد : فروردین 97
نام کارفرما : جناب آقای نوری