1. طراحی و اجرای دیوار سبز با سیستم گلدانی المیچ به مساحت تقریبی 160 متر مربع در چهار دیواره ساختمان
  2. طراحی و اجرای سیستم آبیاری تحت فشار هوشمند با برند هانتر امریکا
  3. تهیه و اجرای بستر کاشت مناسب جهت دیوار سبز
  4. تهیه و اجرای کاشت گیاهان با تراکم 22 گیاه در متر مربع

پروژه زعفرانیه واقع در خیابان کافی آبادی
شروع قرارداد : سال بهمن ماه 96
نام کارفرما : جناب آقای توحید زورچنگ