Image

بطور کلی سیستم های زه کش جهت تخلیه آب روی سطح و داخل خاک به هدف افزایش باردهی و طراوت گیاهان طراحی میشود که این آب میتواند آب باران یا مازاد آبیاری و غیره باشد.

طراحی سیستم های زه کش بر اساس نوع پروژه و شرایط اقلیمی پروژه انجام میشود.

Image