Image

آبیاری به معنای کنترل و برنامه ریزی مقدار آب دهی بر اساس احتیاج گیاهان است. سیستم های آبیاری باعث کمک به رشد گیاهان، نگهداری فضای سبز مخصوصا در فصول گرم و کم بارش میشود.

انواع سیستم های آبیاری :

آبیاری سطحی :

آبیاری سطحی قدیمی ترین نوع آبیاری است که هزاران سال است مورد استفاده قرار گرفته است. در این نوع آبیاری آب بروی سطح خاک حرکت کرده و با نفوذ در خاک باعث خیس شده خاک میشود که بیشتر در مزارع مورد استفاده قرار میگرفته.


آبیاری مایکرو :

این نوع آبیاری که به آن آبیاری قطره ای نیز گفته میشود، آب در شبکه ای از لوله ها پخش شده و بر مبنای نیاز گیاه در نزدیکی آن تخلیه میشود. در سیستم های قطره ای سنتی از امیتر ها، سیستم های قطره ای زیر سطحی (SDI) ، مایکرو اسپریر ها و اسپرینکلر ها استفاده میشود که تمامی این اجزا ساختار این نوع از آبیاری میباشند.

Image
Image

آبیاری قطره ای :

در این نوع آبیاری آب بصورت قطره ای در نزدیکی نواحی ریشه ریخته میشود. این نوع آبیاری میتواند بهترین نوع برای صرفه جویی در آب باشد اگر بصورت درستی مدیریت شده و مقدار تبخیر و روان آب به حداقل رسیده باشد.


آبیاری آب پاش ( Sprinkler) :

در این نوع آبیاری آب تحت فشار در لوله ها به اسپرینکلر ها یا اسپریرها میرسد و بر اساس نیاز و طراحی انجام شده آب بصورت پاششی به گیاهان میرسد.